Το Νοµοθετικό πλαίσιο που υπήρχε στη χώρα µας μέχρι πρόσφατα και αναφερόταν και στα ηλεκτρικά οχήματα, ήταν:

Νόμος 2052 – ΦΕΚ Α94/05-06-1992:

 • Άρθρο 2, Παρ. 9α: Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ή υβριδικά µε κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύµφωνες µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τέλη κυκλοφορίας.
 • Άρθρο 2, Παρ. 9β: Με ΚΥΑ μπορεί να επιβάλλεται η χρήση των αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που ελέγχονται από το Δηµόσιο.
  Μπορείτε να δείτε περισσότερα, πατώντας εδώ.

 

Νόµος 2459 – ΦΕΚ Α17/18-02-1997:

 •  Άρθρο 5: Καταργούνται απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας στις οποίες όµως δεν περιλαµβάνεται η απαλλαγή των ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών αυτοκινήτων.
 • Άρθρο 6: Καταργούνται οι απαλλαγές από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος ταξινόµησης.
  Μπορείτε να δείτε περισσότερα, πατώντας εδώ.

 

Νόµος 2682 – ΦΕΚ Α16/08-02-1999, Άρθρο 2, Παρ. 5:

o   Τα ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα δεν υπόκεινται στο προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου Τέλος Ταξινόµησης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.
Μπορείτε να δείτε περισσότερα, πατώντας εδώ.

 

Νόµος 2960 – ΦΕΚ Α265/22-11-2001, Άρθρο 121, Παρ. 5:

Τα ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα δεν υπόκεινται στο προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου Τέλος Ταξινόµησης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

Εκάστοτε αποφάσεις περί περιορισµών κυκλοφορίας (δακτύλιος)

 • Όλα τα αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας εξαιρούνται των περιορισµών κυκλοφορίας (δακτύλιος).
  Μπορείτε να δείτε περισσότερα, πατώντας εδώ.

 

Οι νόμοι που ψηφίστηκαν από τα μέσα Νοεμβρίου 2013 και αφορούν αποκλειστικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι:

Νόμος 4211 – ΦΕΚ 256/28-11-2013, άρθρο 6:

 • Καταργήθηκε ο φόρος πολυτελείας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
  Μπορείτε να δείτε περισσότερα, πατώντας εδώ.

 

Νόμος 4233 – ΦΕΚ 22/29-01-2014, άρθρο 15:

 • Επιτράπηκε η εγκατάσταση φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δικύκλων σε σταθμούς καυσίμων, σε συνεργεία, σε ΚΤΕΟ και δημόσιους χώρους στάθμευσης.
  Μπορείτε να δείτε περισσότερα, πατώντας εδώ.

 

Νόμος 4277 – ΦΕΚ 156/01-08-2014, άρθρο 53:

 • Επιτράπηκε η πώληση ή διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από μη παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Διευκολύνεται έτσι η εγκατάσταση και λειτουργία φορτιστών από επιχειρήσεις ιδιωτών ή τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επίσης, έχουν εκδοθεί δύο σημαντικές Αποφάσεις που επιτρέπουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη της αγοράς των η/ο και στη χώρα μας:

Η πρώτη του ΥΠΕΚΑ, Αρ. Πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461/30-12-2014,  «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006», για το «net metering».

Η δεύτερη, ΦΕΚ Β’ 50/15-01-2015, «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», σε υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.» καθορίζει:

 • τους δικαιούμενους, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης η/ο,
 • τις υποχρεώσεις των φορέων έναντι των λοιπών καταναλωτών,
 • τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων, ιδίως αναφορικά με τη ζήτηση ισχύος και ενέργειας σε ετήσια βάση και το σχετικό κόστος,
 • την προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων φορέων στις διατάξεις αυτής,
 • καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις των Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης η/ο.