ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., καλούνται όλα τα Μέλη του Ινστιτούτου σε τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα εξής θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  • Λογοδοσία των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας χρήσης 2016
  • Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Προϋπολογισμός τρέχουσας χρήσης 2017
  • Ενημέρωση πίνακα τακτικών Μελών και πίνακα ενεργών ιδρυτικών Μελών
  • Άλλα θέματα (ενημέρωση και συζήτηση, αλλά χωρίς τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων)

Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στο Ξενοδοχείο «ARETHUSA», Μητροπόλεως 6-8 & Νίκης 12, Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ την:

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, ώρα 17:30

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μία εβδομάδα αργότερα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, δηλαδή την:

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, ώρα 17:30

Τα Μέλη τα οποία δεν έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές μέχρι και το έτος 2016, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν μόνο εφ’ όσον τακτοποιήσουν επί τόπου τις οικονομικές εκκρεμότητές τους, τα αργότερο 30 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.:

  1. Επιτρέπεται η με γραπτή εξουσιοδότηση προς άλλο τακτικό Μέλος (φυσικό πρόσωπο) εκπροσώπηση απόντος Μέλους, υπό την αίρεση της μίας και μόνης εξουσιοδότησης την οποία επιτρέπεται να παρουσιάσει κάθε παρευρισκόμενο τακτικό Μέλος.
  2. Κάθε Νομικό πρόσωπο – τακτικό Μέλος οφείλει να εκπροσωπηθεί είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, είτε από εξουσιοδοτημένο Φυσικό πρόσωπο (τακτικό Μέλος ή όχι) βάσει γραπτής εξουσιοδότησης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

        Ο Πρόεδρος   Γεώργιος Αγερίδης

                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Μίτμαν