ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., καλούνται όλα τα Μέλη του Ινστιτούτου σε τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα εξής θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λογοδοσία των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
 1. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας χρήσης 2015
 1. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
 1. Προϋπολογισμός τρέχουσας χρήσης 2016
 1. Ενημέρωση πίνακα τακτικών Μελών και πίνακα ενεργών ιδρυτικών Μελών
 1. Παρουσίαση – συζήτηση θεμάτων για τα οποία θα λάβει αποφάσεις η Γενική Συνέλευση:

6.1.    Αλλαγές στο Καταστατικό του Ινστιτούτου:

 • Άρθρο 2, παράγραφος 2.2:       οι κατηγορίες οχημάτων
 • Άρθρο 5, παράγραφος 5.2:       ύψος της συνδρομής ανάλογα με το χρόνο εγγραφής
 • Άρθρο 13, παράγραφος 13.3:     συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Άρθρο 14, παράγραφος 14.1:     αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.

παράγραφος 14.3:     υπογραφή του Γενικού Γραμματέα

παράγραφος 14.4:     αρμοδιότητες του Ταμία

6.2.    Αναπροσαρμογή ετήσια συνδρομής των Νομικών Προσώπων Μελών

6.3.    Διαγραφή Μελών

6.4.    Δράσεις και προοπτικές του Ινστιτούτου για το 2016 – πρόσκληση για συγκρότηση Ομάδων Εργασίας

Άλλα θέματα (ενημέρωση και συζήτηση, αλλά χωρίς τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων)

 1. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για την τριετή περίοδο 2016 – 2018:
 • Ανακήρυξη και παρουσίαση υποψηφιοτήτων
 • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 • Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στο Ξενοδοχείο «ARETHUSA», Μητροπόλεως 6-8 & Νίκης 12, Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ την: 

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, ώρα 17:30

Τα Μέλη τα οποία δεν έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές μέχρι και το έτος 2015, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν μόνο εφ’ όσον τακτοποιήσουν επί τόπου τις οικονομικές εκκρεμότητές τους, τα αργότερο 30 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Τα Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να το γνωρίσουν στο Ινστιτούτο με e-mail (info@heliev.gr) μέχρι και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, προκειμένου να ετοιμασθούν τα ψηφοδέλτια 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.:

 1. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση γίνεται μετά μία ακριβώς εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και χωρίς άλλη ειδοποίηση.
 2. Επιτρέπεται η με γραπτή εξουσιοδότηση προς άλλο τακτικό Μέλος (φυσικό πρόσωπο) εκπροσώπηση απόντος Μέλους, υπό την αίρεση της μίας και μόνης εξουσιοδότησης την οποία επιτρέπεται να παρουσιάσει κάθε παρευρισκόμενο τακτικό Μέλος.
 3. Κάθε Νομικό πρόσωπο – τακτικό Μέλος οφείλει να εκπροσωπηθεί είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, είτε από εξουσιοδοτημένο Φυσικό πρόσωπο (τακτικό Μέλος ή όχι) βάσει γραπτής εξουσιοδότησης.

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

              Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

         Γεώργιος Αγερίδης                                                              Ευάγγελος Μπεκιάρης