Τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4439 που ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη της αγοράς των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Στις υποδομές αυτές σημαντική θέση κατέχουν οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ με το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 «Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής» θα επικαιροποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα η πρόοδος και η αποτελεσματικότητα των μέτρων που θα λαμβάνει η κάθε χώρα μέλος για την επίτευξη των εθνικών στόχων, ως συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο, όπως έχει δημοσιεύθει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τις 30 Νοεμβρίου 2016.